What is the biblical way to pray when dealing with spiritual warfare?

MENU